سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی روی خط تعادل

هفتم

    نظر

همین الان تصمیم گرفتم یک نفر را ببخشم.

با اینکه گمان می کردم دیگه کینه هیچ کسی در دلم نیست اما بود............

حالا فهمیدم که خودم بیشتر از هر کسی نیازمند بخشیدن هستم.

اینجا می نویسم تا یادم بماند که دیگر حق ندارم از یادآوری کارهایت رفتارها و حرفهایت برنجم چون دیگر تو را بخشیده ام.

تو را می بخشم و کوله بار رنجش را همین جا همین امشب اینجا می گذارم و دیگر سراغش نخواهم رفت. 

خدایا به تو پناه می رم که فقط تو بر دلهای ما آگاهی...............