سفارش تبلیغ
صبا

زندگی روی خط تعادل

1

    نظر

ماه اول پاییز داره تمام میشه و چه فصلی زیباتر از پاییز برای تمرین کردن یک زندگی متعادل.........

ده روز اول را تمرین می کنم هر کاری که می‌کنم انگیزه اصلیم عشق و محبت باشه. هر جایی که می‌رم، هر کسی را که می‌بینم، هر حرفی که می‌زنم محرک من عشق باشه. همه قضاوتها را در سرم به سکوت دعوت می‌کنم، همه افکار پریشان دور و نزدیک را به دورترین نقطه ممکن در ذهن می سپارم، آرامم و سعی می‌کنم در زمان حال باشم. همینجا در پاییز، همین جا در نفسهایی که می‌کشم در منظره ابری که جلوی چشمم است.

هنوز خیلی تمرین لازم است برای رسیدن به تعادل اما از اینجایی که هستم راضیم. ادامه می دهم................